Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego zwanego dalej Sklepem jest: F.H.Natura Barbara Głuchowska Osińska prowadząca działalność gospodarczą (adres prowadzenia działalności: Mazowiecka 16, 40-732 Katowice) wpisany do CEIDG: NIP 9542165305, REGON 276929756
 2. F.H.Natura Barbara Głuchowska Osińska jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na paragonie lub fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych Produktów.  W przypadku, gdy Klient będzie chciał otrzymać fakturę VAT, prosimy o zamieszczenie podczas wypełniania formularza zamówienia w pozycji UWAGI stosownej adnotacji.
 3. PRODUKTY to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w Sklepie Internetowym sklepnatura.katowice.pl. Wszystkie Produkty oferowane w sklepnatura.katowice.pl są najwyższej jakości i posiadają wymagane polskim prawem atesty dopuszczające je do obrotu i użytku na polskim rynku.
 4. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.
 5. Zamówienia w sklepie sklepnatura.katowice.pl mogą dokonywać osoby pełnoletnie.
 6. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych F.H.Natura. Klient wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez F.H.Natura w celach promocyjno-marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania
 7. Poprzez złożenie zamówienia klient oświadcza, że zapoznał się z treścia niniejszego regulaminu i ją akceptuje.

 

II. OFERTA. CZAS TRWANIA. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

FORMY POTWIERDZEŃ

 

 1. Oferta Sklepu dostępna jest na terenie Polski oraz krajów UE.
 2. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. Aktualizacja dostępności produktów odbywa się raz na dzień.
 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary , aż do wyczerpania zapasów objętych tą forma sprzedaży.
 4. F.H.Natura zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.
 5. Zamówienia na Produkty będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.
 6. W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. F.H.Natura może jednak odmówić realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub braku możliwości sprowadzenia odpowiedniej ilości Produktów od dostawcy.
 7. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wysłanie go do F.H.Natura przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych na stronach Sklepu.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient informowany jest na końcowym formularzu o zamówionych przez niego Produktach. Klient otrzyma informację zwrotną na podany w formularzu adres e-maila lub telefonicznie na podany numer kontaktowy w przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane
 9. F.H.Natura w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia, uniemożliwiających prawidłową realizację zamówienia F.H.Natura zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego kontaktowego numeru telefonu oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie realizacji zamówienia lub przekazanie informacji mających wpływ jego realizację Brak powyższych danych może mieć wpływ na niezrealizowanie zamówienia z przyczyn niezależnych od F.H.Natura
 11. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.
 12. Każde prawidłowo złożone zamówienie będzie rozpatrywane w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego przesłania do Sklepu. W przypadku niejasności, braku potwierdzenia i opłacenia zamówienia w przeciągu 7 dni od jego złożenia, zamówienie zostaje anulowane.
 13. F.H.Natura może dokonywać zmiany cen w każdym czasie, przy czym w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, wiążąca jest cena obowiązująca w czasie składania zamówienia.
 14. F.H.Natura zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów i braku towaru na magazynie.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

 

III. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI.

 

 1. Decyzję o formie dostawy podejmuje i deklaruje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia.
 2. Szczegółowe zasady dostawy Produktów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.
 3. W przypadku, gdy dostawa zamówionego Produktu realizowana jest przez firmę kurierską, Klient może otrzymać informację o numerze przesyłki, który to numer pozwoli mu na śledzenie miejsca jej aktualnego położenia. Powyższa informacja jest przekazywana wyłącznie na specjalna prośbę Klienta.
 4. Zamówione w ramach Sklepu Produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Formalności związane z realizacją zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Produktu, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy realizującej dostawę. W przypadku płatności przy odbiorze, pieniądze za zakupiony Produkt, po uprzednim pokwitowaniu, odbiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę.
 6. Przy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy
 7. Przy opcji dostawy „za pobraniem” zapłata za zakupiony Produkt realizowana jest gotówką w chwili dostawy w sposób opisany w punkcie III podpunkt 5. W przypadku płatności przelewem zapłata musi nastąpić przed wysłaniem towaru do klienta. Rachunek bankowy do wpłat za złożone zamówienie to: ING 86 1050 1214 1000 0090 7478 2732
 8. Koszty dostawy:

Przesyłka pocztowa przy wpłacie na konto – 12 zł

Przesyłka pocztowa za pobraniem – 14 zł

 

IV. GWARANCJA. REKLAMACJE.

ZWROTY TOWARÓW. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby zamówione towary dotarły do Państwa w idealnym stanie. Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu sporządzić protokół uszkodzenia (protokół reklamacyjny) podpisany przez Państwa i doręczyciela. Tylko w przypadku okazania wyżej opisanego protokołu uszkodzenia przyjmujemy do rozpatrzenia reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu.
 2. W przypadku stwierdzenia innych wad w produkcie, niż te które mogły nastąpić podczas transportu prosimy o odesłanie Produktu z powrotem do F.H.Natura zwykłą przesyłką pocztową, koniecznie dołączając paragon lub fakturę zakupu oraz opis wady. F.H.Natura rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Produktu. W przypadku uznania reklamacji wymienimy produkt na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, zwrócimy gotówkę na wskazane przez klienta konto bankowe.
 3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
 4. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.
 5. Reklamacje składane są w siedzibie F.H.Natura w Katowicach przy ul. Mazowieckiej 16 telefon +48 518 740 955 w godzinach od 8.30 do 16.00 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek i 10.00-18.00 w środę oraz drogą elektroniczną poprzez przesłanie formularza dostępnego na stronie.
 6. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu do F.H.Natura na własny koszt. F.H.Natura nie będzie przyjmować żadnych przesyłek za zaliczeniem pocztowym.
 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Pieniądze za zwrócony pełnowartościowy Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego lub przekazem na wskazany adres. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt.

Odstąpienie od umowy wymaga z mocy prawa bezwzględnego złożenia przez kupującego – Klienta stosownego oświadczenia w formie pisemnej

 1. W każdym przypadku zwrotu towaru prosimy o jego zapakowanie zwracanego w sztywne opakowanie gwarantujące bezpieczną przesyłkę
 2. W przypadku uzasadnionych i uwzględnionych reklamacji klient może domagać się zwrotu kosztów przesyłki.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

 1. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. F.H.Natura zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży.
 2. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
 3. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia w Sklepie.
 5. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie prezentacji i realizacji zamówień prosimy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@sklepikprzyfurcie.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).
 6. Adres do korespondencji Sklepu: 40-732 Katowice, ul.Mazowiecka 16. Adres elektroniczny: kontakt@sklepnatura.katowice.pl
 7. F.H Natura zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie sklepu F.H. Natura.